Âşık Sanatı Sempozyumu 2021 Hacı Bektâş-ı Velî Yılı Bildiriler Kitabı

Bildiriler


Editör: Fatih ŞAYHAN

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 40
ISBN: 978-605-4448-20-3
DOI: https://dx.doi.org/10.35250/kun/9786054448203
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1417

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Redaktör: Duran Can GAZİOĞLU
Kapak Fotoğrafı: Mehmet AYHAN
Kapak Tasarım: Nazile Arda ÇAKIR
Sayfa Tasarım: Adem ŞENEL

Geleneği ve onun eşsiz zenginliğini kendine özgü duyuş, deyiş ve icra ile şiir, hikâye, destan, müzik gibi sanatın birçok dalında buluşturarak nesilden nesile aktaran âşık sanatı, sadece Anadolu’nun köklü kültürel mirasını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Türk insanının ayak bastığı tüm coğrafyalara hayata bakış biçimini ve çok yönlü estetik taşıması işlevini de yüklenir. Bu bağlamda âşık sanatı en zengin hazinemiz olan sözlü ürünleri günümüz duyarlığıyla anlamak, yorumlamak ve dönüştürmek için hâlâ verimli bir kaynak olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu verimli kaynak, âşık sanatının özü olan insan sevgisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri yücelten ve gelecek nesillere salık veren Hacı Bektâş-ı Velî’nin düşüncelerinde bütünleşerek yereli de aşıp evrensele uzanmıştır.

UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olarak ilan edilmesi, âşık sanatının geçmişten geleceğe, gelenekten evrensel değerlere ulaşma arayışında olan bütün nesillere kimlik kazandıran kurucu etkisini, verdiği ilhamı ve en önemlisi yaşayan mirasını bir kez daha hatırlatmakta, bu uğurda yapılacak çalışmalarda bütün bir insanlığa sorumluluk vermektedir.

İşte bu çerçevede, insanlığa da söyleyecek çok sözü bulunan Türk sözlü kültürünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle 29-31 Temmuz 2021 tarihlerinde “Âşık Sanatı Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyumda âşık sanatı, “Âşıklık Geleneği”, “Yaşayan Âşık Sanatı”, “Âşıkların Sazından Hacı Bektâş-ı Velî” ve “Gelecek Kuşaklara Aktarım” oturumlarında çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

   

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.