İlm-i Servet

Siyaset Kitapları Serisi

Yazar: Münif Paşa
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Gökhan Doğan

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 21
Siyaset Kitapları Serisi: 5

ISBN: 978-605-74760-0-5
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057476005
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/957

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

401 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Münif Paşa, 2. İktisat tarihi, 3. Ekonomi politik, 4. Bilim tarihi.

İlm-i Servet, bilim ve felsefe tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Münif Paşa’nın iktisat kitabıdır. Eser, Mekteb-i Hukuk’ta ders kitabı olarak okutulmuş, modern iktisadi bilgiyi Osmanlı düşünce dünyasına taşıyan kitaplar arasında yerini almıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönemde dikkate değer bir iktisat literatürü oluşmuştur. İlm-i Servet’in bu literatürün önemli bir parçası olması, dönemin iktisadi bilgi ve tartışmalarını yansıtması elinizdeki çalışmanın hazırlanmasına da dayanak oluşturmuştur.

İlm-i Servet’te Münif Paşa liberal iktisat düşüncesini savunmuştur. Bununla birlikte Adam Smith ve Malthus’un bazı görüşlerine getirdiği eleştiriler, eseri dönemin diğer iktisat kitaplarından farklı kılmaktadır. Başta iktisadi olmak üzere siyasi, idari, hukuki, dini ve toplumsal yapıda liberal bir dönüşümün gerçekleşebilmesi açısından oldukça önem taşıyan özel mülkiyet, iş bölümü, sanayi ve ticaret serbestisi, narh, gümrük ve faiz gibi konular, İlm-i Servet’te yer alan başlıklardan bazılarıdır.

Eserin geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilmesi amaçlanarak orijinal metin, çeviriyazı ve sadeleştirilmiş metin bir arada sunulmuştur. Çalışmanın iktisat ve bilim tarihi literatürümüze duyulan ilgiyi artırması umulmaktadır.

Gökhan DOĞAN; 2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını bilim tarihi alanında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 2013 yılında tamamladı. Sadeleştirip hazırladığı Münif Paşa’nın Hikmet-i Hukuk ismindeki hukuk felsefesi konulu kitabı 2016 yılında yayımlandı. Bilim ve iktisat tarihi üzerine çeşitli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Başlıca çalışmaları; Mustafa Fazıl Paşa ve Bir Eser-i Siyasi,  liberal iktisadi düşüncenin Osmanlı fikir hayatına yerleşmesi temelinde Münif Paşa ve İlm-i Servet,  Alexander Bogdanov’un Azerbaycan Türkçesine tercüme edilmiş ekonomi-politik kitabı Sualli Cevablı İlm-i İktisad,  Charles Gide’in fizyokratlardan günümüze kadar İktisadi Mezhepler Tarihi eseri ve Atatürk üzerindeki etkisi, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.