Buy

Texts Guiding Us - V

Texts Guiding Us


Compiled by Alev Alatlı

Cappadocia University Press: 32
Texts Guiding Us: 5

ISBN: 978-605-4448-11-1

© Copyright, 2021, CAPPADOCIA UNIVERSITY PRESS
Certificate No: 43348

Editor: Prof. Dr. Ömür Ceylan

An opportunity to read official documents and related works in “today’s language” for “today’s people” who try to form an opinion based on shallow television discussions and fictional TV series scenarios, on vital issues such as family law, the relationship of the state and society with non-Muslims, capitulations, search for reforms, public debts, Ottomanism, Islamism, Turkism, Positivism, Socialism, society, sect and ideological organization culture, War of Independence, the abolition of the sultanate and the caliphate, etc…

The strong trunk of our civilization plane tree and its strong branches that cover all over the sky dome are presented to those living under its broad shadow with all its richness and colourfulness.

Another dream comes true!

Alev Alatlı – compiler

Born in İzmir in 1944, Alev Alatlı went to high school in Tokyo, Japan. She has a Bachelor’s Degree in and a Master’s Degree from Vanderbilt University (Nashville, Tennessee) where she studied with a Fulbright scholarship. Subsequently, Alatlı studied philosophy and continued her doctoral studies at Dartmouth College, New Hampshire, with focus on Theology, Thought and the History of Civilization. She returned to Turkey in 1974, and worked as a lecturer in the Department of Economy of Istanbul University, and as a senior economist in the State Planning Organization in Ankara. She has conducted joint psycho-linguistics studies with the University of California (Berkeley). Alatlı published a magazine entitled “Our English” together with Cumhuriyet Newspaper, and later served as the vice president of the Turkish Writers Cooperative (YAZKO).

Works: In 1985 and 1986, her translations of Edward Said’s “Covering Islam” and “The Question of Palestine” were published. She was honoured with the Medal of Freedom by Yasser Arafat while he was exiled in Tunisia for her works describing the Palestinian case. Her first published copyright work, “Despotism of the Intellectuals”, was followed by “Jasmines Smoke No More!” in 1985. The “Torturer”, which received the Writers Union’s “Best Novel of the Year” award, was published in 1987, and was the lead of the following quartet “Is there anybody out there?”. This quartet includes “Viva la Muerte” published in 1992, “Nuke Turkey!”, “You Sure Made Me a Prey to the Wolves” and “OK Mustafa, Turkey is Dealt With!”, published in 1993. “Resist Your Fate, Incorporated” was published in 1995. A small prose-verse essay entitled “September 1998” published in 1999 was followed by “Schrödinger’s Cat, Nightmare” in 2000 and “Schrödinger’s Cat, Dream” in 2001.

“Mercy, Not Enlightenment!”, the first volume of the novel sequence “On the Footsteps of Gogol” was published at the end of June 2004, and was followed by other novels in the series entitled “World Watch” and “Eyy Uhnem! Eyy Uhnem”. In 2004, working with Şehabettin Yalçın, she translated the work “The Most Certain Way” penned by Tunisian Hayrettin Pasha.

She has published four more books, being “If Not Now, When?” (2002) – a compilation of Alatlı’s essays and diary articles, “Person Should be Able to Say No” published in 2005, “Remember! Your Past is Your Future” published in 2007, and “Turkey and the World with Alev Alatlı”, as a compilation of her interviews, published in 2003.

In the field of Political Sciences, she wrote “No Comment” in 2008 and “You Are Not Alone” together with Ayşe Kulin, Liz Behmoaras and Nurşen Mazıcı in 2009. “All Great Minds Don’t Think Alike” published in 2009 and “The Day I Shut Down Hollywood”, published in 2009, are her most recent books.

She is the Chairman of the Board of Trustees of Cappadocia University, and is a Member of the Board of Trustees and Chairman of the Board of Directors of the İlke Education and Health Foundation.

 

 

İÇİNDEKİLER

Cilt V
Alacakaranlıkta Gün Dönümü
(1606-1923/II)
Notlar
Kısaltmalar

HUKUK, MALİYE, BÜROKRASİ VE RESMÎ YAZIŞMA GELENEĞİ
Tanzimat Fermânı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya Verilen Verâset İmtiyâzı
İrlanda Fukarasına Yapılan Yardım Dolayısıyla İngiltere Sefâretinden Gelen Teşekkür-nâme
Encümen-i Dâniş’in Açılış Nutku
Kâide-i Kadîme-i Hasene: Muharremiye Dağıtımı
Islahat Fermânı
Arazi Kanun-nâmesi
Mecelle
Hukukun Temel İlkeleri
Kanun-ı Esâsî
Kânûn-ı Esâsî’nin Hükümleri
Düyûn-ı Umûmiyye
Düyûn-ı Umûmiye’ye Dair Kararnamenin Tercümesi Sureti
Rothschild Ailesinin Kudüs ve Civarında Toprak Satın Alma Çabaları
Masonların Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri
V. Murad’ın Tekris (Masonluğa Giriş) Merasimi
Tanzimat Sonrasının Tartışmalı Üç Fetvası (Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid)
Abdülaziz’in Hal’ Fetvası
V. Murad’ın Azil Fetvası
II. Abdülhamid’in Hal’ Fetvası

ŞAHISLAR DÖNEMLER CEREYANLAR CEMİYETLER
TANZİMAT DEVRİ
TANZİMAT: DEĞİŞİM, YENİLEŞME VE ARAYIŞLAR DÖNEMİ
(Yahya Kemal Taştan)
Mustafa Reşid Paşa
Siyasi İzahlar
Lâyiha
Sadık Rifat Paşa
Avrupa’nın Ahvâline Dair
Devlet Yönetiminin Bazı Temel Kuralları
Âlî Paşa
Vasiyet-nâme
Münif Paşa
İnsanların Haklarına Dair
Fuad Paşa
Vasiyet-nâme
Tunuslu Hayreddin Paşa
Akvemü’l-Mesâlik (Hürriyetin Anlamı)
Mustafa Celaleddin Paşa
Eski ve Modern Türkler (Türk Ordusu)
Mustafa Fazıl Paşa
Arîza
Ali Suavi
Hâkim Olan Allah’tır
Demokrasi, Halk Yönetimi ve Eşitlik
Süleyman Paşa
Târih-i Âlem

I. ve II. MEŞRUTİYET DÖNEMLERİ
GÖLGE KARANLIK KARARLILIK: I. ve II. MEŞRUTİYET DÖNEMLERİ
(Yahya Kemal Taştan)
Sava Paşa
İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd
Ohannes Paşa
Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel
Midhat Paşa
Tabsıra-i İbret
Ahmed Vefik Paşa
Sâl-nâme-i Devlet
Hikmet-i Tarih
Said Paşa
Said Paşa’nın Hatıratı
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Islâhatü’-t-Takvîm
Ahmed Şuayb
Hayat ve Kitaplar
Mezhep Hürriyeti I
Mezhep Hürriyeti III
Ahmed Rıza
Millî Varlığı Koruyan Dildir
Vazife ve Mesuliyet: Kadın
Prens Sabahattin
Teşebbüs-i Şahsî ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah
Arîza
Abdullah Cevdet
Uyanınız! Uyanınız!
Avrupa’ya Muhabbet
İslâm Dünyasındaki Gerilemenin Nedenleri
Baha Tevfik
Bilimsel Düşünce
Birey Felsefesi
Emrullah Efendi
Eğitim ve Esasları
İzah-nâme
Mustafa Sâtı
Zihinsel Eğitim
Ebüzziya Tevfik
Yeni Osmanlılar Tarihi
Farmasonluk
Said Halim Paşa
İslâm Dünyasının Gerilemesinin Nedenleri
Baban-zâde Ahmed Naim
İslâm’da Kavmiyet Davası
Şehbender-zâde Filibeli Ahmed Hilmi
Allah’ı İnkâr Mümkün müdür? Yahut Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür
İlerlemek, Gerilemek ve Araf ’ta Mehdi’yi Beklemek
Mehmed Ali Ayni
Ahlak Dersleri
Şüphecilik Nedir?
İsmail Fennî Ertuğrul
Vahdet-i Vücûd
Maddeci Mezhep
Ziya Gökalp
Mefkûre
Dinin Sosyal Hizmetleri
Hars (Kültür) ve Medeniyet
Millet Nedir?
Din
Asker Duası
Hüseyin Kâzım Kadri
Yirminci Asırda İslamiyet
Ziya Gökalp’in Tenkidi
Mehmet Şemseddin Günaltay
Kökleşmiş Kanaatler Hakikati Görmeye Engel Olurlar
Muhafazakârlık-Radikallik
Müslümanların Kurtulması İçin Dinin Özüne Dönülmesinin Gerekliliği
Şeyhülislâm Musa Kâzım
İslâm’da Usûl-i Meşveret ve Hürriyet
İslâm ve Terakkî
İsmail Hakkı İzmirli
Yaratıcının Varlığının Ontolojik Delili
Anglikan Kilisesi’ne Cevap
Ahmed Hamdi Akseki
Medeniyet Güneşi Doğudan mı Doğdu Yoksa Batıdan mı?
Vazife Ahlâkı
Kılıç-zâde Hakkı
Pek Uyanık Bir Uyku
Ali Kemâl
Zavallı Türk!
Rıza Tevfik
Abdülhak Hâmid ve Felsefî Düşünceleri
Tabiat Huzurunda
Ali Emîrî
Vatan Sevgisi, Çalışma ve İlim
Bursalı Mehmed Tahir
Türklerin Bilime ve Sanata Hizmetleri
Bibliyografya
Necip Âsım
Kitapseverler
Millî Aruz
Fuad Köprülü
Ümit ve Azim
Türklük, İslâmlık, Osmanlılık
İlk Mutasavvıflar
Veled Çelebi
Osmanlı Tarih-i Edebiyatına Dair
Yusuf Akçura
Üç Tarz-ı Siyaset
Şark Meselesi
Karl Marks’ın Artı Emek ve Artı Değer Yasası Hakkında
Halim Sabit
İslâmiyet’te Ruhaniyet, Cismaniyet Var mı?
Ahmet Ağaoğlu
İslâm’da Milliyet Davası
Türk ve Tatarlarda Kadın
Musa Akyiğit-zâde
İlm-i Servet yahud İlm-i İktisat

CEMİYETLER
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne Ait Nizam-nâmeler
1905 Sonrasına Ait Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti
Nizâm-nâme-i Esâsîsi
1909 Tarihli Osmanlı İttihad ve Terakkî Cemiyeti’nin Nizâm-nâmesi
1911 Tarihli İttihad ve Terakkî Cemiyeti Nizâm-nâmesi
1916 Tarihli İttihad ve Terakkî Cemiyeti Nizâm-nâmesi
Osmanlı Sosyalist Fırkası Beyan-nâmesi
Osmanlı Sosyalist Fırkası Programı
Hürriyet ve İtilaf Fırkası Programı ve İç Nizâm-nâmesi
Program
Nizâm-nâme-i Dahili
Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Nizam-nâmesi
Wilson Prensipleri Cemiyeti Nizâm-nâme-i Esasîsi
Halide Edip Hanım’ın Mustafa Kemal Paşa’ya Mektubu
Kürdistan Teali Cemiyeti Nizam-nâmesi
Nizâm-nâme-i Dâhili
İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin Beyan-nâme ve Programı
Beyan-nâme
Program
Nizam-nâme-i Dahili
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Program ve Nizam-nâmesi
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Nizâm-nâmesi
Yeşil Ordu Cemiyeti Beyan-nâme ve Talimat-nâmesi
Beyan-nâme
Talimat-nâme
Kadınlar Halk Fırkası’nın Programı

 

I. DÜNYA SAVAŞI VE MÜTAREKE DÖNEMİ
MÜTAREKEDEN MÜCADELEYE İŞGALDEN KURTULUŞA
(Yahya Kemal Taştan)
I. Dünya Savaşı’na Doğru Türk Basını
Türk’ün Âhı (Hüseyin Câhid)
Tarafsızlık ve Tarafsızlar (Diran Kelekyan)
I. Dünya Savaşı Cihat Fetvası
Devlet Adamlarının Gözüyle Dünya Savaşı
Türkiye Dünya Savaşına Niçin Katıldı? (Said Halim Paşa)
Türk Basınında Çanakkale Savaşları
Sultan Reşad’ın Çanakkale Şiiri
Çanakkale Savaşı’nın Psikolojisi (M. Zekeriya)
Çanakkale Destanı (Mustafa Boyabat)
Türk Basınında Mondros Mütarekesi ve İstanbul’un İşgali
Mütareke Arifesinde (Ahmed Emin)
İstanbul’un İşgaline Dair Resmî Tebliğ (General H. F. Wilson)
Türklerin Günahı Nedir? (Ali Kemal)
I. Dünya Savaşı’nda Esir Düşen Türklerin Esir Kamplarındaki Yayınlarından
Kitâben (Mehmed Nureddin)
Gül İstemem (Sungur Alp)
Esir Kampından Felsefî Aforizmalar
Doğru Tavır ve Doğru Düşünceler (B)
Esir Kampında Tarih Bahisleri (Naci Senih)
Esir Kampında Sosyoloji Bahisleri (Safvet Zeki)
Falih Rıfkı
Allah’a Ismarladık
Amasya Tamimi ve Sivas Kongresi Sonrası “Mustafa Kemal Paşa ile Bir Mülakat” (Ruşen Eşref)
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Basın Beyan-nâmeleri
Millete Beyan-nâme
Beyan-nâme
Âlem-i İslâm’a Beyan-nâme
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Adına Mustafa Kemal Paşa’nın Padişahı Millî Meclis’e Daveti
Dürrizâde’nin Millî Mücadele Karşıtı Fetvası (Dürrîzâde Abdullah Efendi)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tarihî Bir Olay: Büyük Millet Meclisi (Hâkimiyet-i Milliye)
Büyük Millet Meclisi’nin Bütün İslam Âlemine Beyan-nâmesi (Mustafa Kemal)
Büyük Millet Meclisi (Yakub Kadri)
Hıyânet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
Büyük Millet Meclisi’nin Millete Beyan-nâmesi (Mustafa Kemal)
Hıyânet-i Vataniye Kanunu
Rifat Börekçi’nin İstanbul Karşıtı Fetvası
İnönü Muharebeleri
İnönü Muharebesi Sonrası İsmet Paşa’nın Telgraf-nâmesi
Zafer! (Müfide Ferid)
İnönü Muharebesi Sonrası Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa’nın Telgraf-nâmeleri
Tekâlîf-i Milliye (Ulusal Yükümlülük Kanunu)
Başkumandanımızın Ordu ve Millete Beyan-nâmesi (Mustafa Kemal)
Tekâlif-i Milliye
Darülfünun Grevi
Öğrencilerin İtham-nâmesi
Fakülte Kurulu’nun Kararı
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Anadolu Harbinin Felsefesi (İsmail Hakkı)
Başkumandanımıza… (Zonguldak Livası Halkı)
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresinin Açılış Nutku (Mustafa Kemal)
Saltanat Hilâfet Cumhuriyet Tartışmaları
Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Bey ile Yetmiş Sekiz Arkadaşının, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkıldığına, Yeni Türkiye Hükümeti’nin Onun Mirasçısı Olduğuna ve Halifelik Makamının Esaretten Kurtulacağına Dair Önergesi
Hilafet Meseleleri (Mar’uf er-Rusâni)
Türkiye Halk Cumhuriyeti (Ahmed Emin)
Hamdullah Suphi
Türkiye Yaşar
Günebakan
Türk Basınında Lozan Barış Antlaşması
Lozan’da İnönü (Ahmed Emin)
Barışı Nasıl İmzaladılar? (Mehmed Âsım)
Barış Bayramı (Hüseyin Câhid)
Kilisli Muallim Rıfat
Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Emirî Efendi
Hilmi Ziya
Anadolu Örfü
Mustafa Şekip
Ne Şartlarla Gülebiliyoruz
Mehmed İzzet
Milliyet ve Din
Mehmed Ali Şevki
Osmanlı Tarihinin Sosyal Bilimle Açıklanması
İbnülemin Mahmud Kemal
Gerçek Medeniyet (Medeniyet-i Sahîha)

MİLLİ MÜCADELE YANLISI KALEMLER
Mehmed Akif
Nasrullah Kürsüsünde
Süleyman Nazif
Kara Bir Gün
Yahya Kemal
1918
26 Ağustos 1922
Yeni Türk Ruhu
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Türkeli Zeybeklerine
Halide Edip
Sultanahmet Mitingi
Cehennem Dağı, Cennet Dağı
Yakup Kadri
Ergenekon
Falih Rıfkı
Devler Cüceler
Korkak Kaçtı
İsmail Habib
Paşa’nın Köşkünde
Celal Nuri
Ankara’da Kazım Karabekir Paşa-zâdeler ve Dârülfünunlular

MİLLİ MÜCADELE KARŞITI KALEMLER
Said Molla
Anadolu’daki Cüretlerin Sonu
Ali Kemal
İdam! İdam!
Refik Hâlid
Bugünün Süngüleri
Refi Cevad
Yaşasın (!) Kuvâ-yı Milliye
Rıza Tevfik
Son Anadolu Vukuatı ve Hakikî Türkler
Cenab Şehabeddin
Elveda, Yaldızlar ve Mahmuzlar!
Mevlanzâde Rıfat
Osmanlı Devleti ve Siyonistler

SOSYALİST KALEMLER
İştirakçi Hilmi
Sosyalistliğin Geleceği
Cami Baykurt
İslâm Birliği Nedir?
Edhem Nejat
Türklük ve Osmanlılık
Şefik Hüsnü
Türk Aydınları
Mustafa Subhi
İkinci Devir

TÜRK DÜNYASINDAN YANSIMALAR
RUSYA VE KAFKASLARDA TÜRK AYDINLANMASI (Yahya Kemal Taştan)
Mirza Feth Ali Ahund-zâde
Kemâlüddevle’nin İlk Mektubu (İran’a Dair)
Ey Zâhid!
Şihâbüddin Mercanî
Kazan’ın Rusya Birliğine Girişi ve Tatarların Yeni Şartlardaki Durumu
Cemâleddin Afganî
Tabiatçılığa Red
İslâm Birliği
Irk Birliği
Çarlık Rusyası’nda Türk (Müslüman) Kongreleri
15 Ağustos 1905 İlk Kongre
Rusya Müslümanlarının İttifak Halk Partisi Programı
Mirza Elekber Sâbir
Gorhuram
Ürefâ Marşı
Mirze Eli Möcüz Şebüsteri
Veten
Anan Te’lim Eden Dilde
İsmail Gaspıralı
Kadimcilik-Ceditçilik
Kızların Terbiye ve Tahsili
Abdullah Tukay
Milletimiz Ölmüş müdür, Yoksa Sadece Uyumuş mudur?
Milli Duygular
Rızâeddin Fahreddin
İsrailiyatın Tefsir Kitaplarına Girişi
Kelamcılarla Mutasavvıfların Tefsirleri
Fatih Kerimî
İstanbul Mektupları (Ulema Etrafında)
Ahmet Cevat
Çırpınırdın Karadeniz
Men Tapmışam
Hüseyin-zâde Ali Bey
Türk Dilini Öğrenmenin Faydaları
Sola, Sola, Sol Tarafa!
Sultan Galiyev
Müslümanlar Arasında Din Karşıtı Propaganda Yöntemleri
Abdürreşid İbrahim
Prens İto ile Görüşme (Japon Mucizesi)
Musa Carullah Bigiyef
İslâmiyet’te Şiir
Hz. Peygamberde Şairlik Var mıdır?
Haram Rızık mıdır?
Medreselerin Islahı

DİL-EDEBİYAT
YENİ TÜRK EDEBİYATI
YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (Mehmet Samsakçı)
Sadullah Paşa
On Dokuzuncu Asır
Âkif Paşa
Adem Kasidesi
Yusuf Kâmil Paşa
Tercüme-i Telemak
Şinasi
Münâcât
Kaside
İstanbul Sokaklarının Tenvir ve Tathîri
Ziya Paşa
Şiir ve İnşâ
Terkîb-i Bend
Sebeb-i Tertîb-i Harâbât
Zafernâme Şerhi
Rüya
Namık Kemal
Hürriyyet Kasîdesi
Tahrîb-i Harâbât Mukaddimesi
Celaleddin-i Harzemşah
Vatan yahut Silistre
Maarif
Mizancı Murad
Üdebâmızın Nümune-i İmtisalleri
Turfanda mı Turfa mı?
Emin Nihad Bey
Müsâmeret-nâme
Ahmed Midhat
Felâtun Bey ile Râkım Efendi
Avrupada Bir Cevelan
Hristiyanlık Propagandasına Karşı
Cehalet Bir Milletin Mûcib-i Esâreti Olur
Filibeli Ahmed Hilmi
A’mâk-ı Hayâl
Şemseddin Sâmi
Lisan-ı Türkî “Osmanî”
Recai-zâde Mahmud Ekrem
Bu da Bir Şi’r-i Muhzin-i Diğer
Araba Sevdası
Talim-i Edebiyat
Zemzeme
Abdülhak Hâmid
Merkad-ı Fatih’i Ziyaret
Nâ-Kâfî
Makber Mukaddimesi
Beşir Fuat
Victor Hugo
Samipaşa-zâde Sezai
Sergüzeşt
Küçük Şeyler
Lisan
Şair Eşref
İstimdâd
Muharrem’e Bir Gazel
Cemiyet Erbabı’ndan Birine
Muallim Naci
Gazi Ertuğrul Bey
Kuzu
Fatma Aliye Hanım
Muhâdarât
Nisvân-ı İslâm
Nigar Hanım
Vatanım
Edirne’nin İstirdâdı
Hüseyin Rahmi
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Mehmed Emin Yurdakul
Türk’e
Anadolu’dan Bir Ses Yâhud Cenge Giderken
Yunan Sınırını Geçerken
Benim Şiirlerim
Köyde Fırtına
Tevfik Fikret
Ömr-i Muhayyel
Gayyâ-yı Vücûd
İnanmak İhtiyacı
Sis
Halûk’un Âmentüsü
Millet Şarkısı
Târîh-i Kadîm
Cenab Şahabeddin
Elhân-ı Şitâ
Kış Mûsikileri
Yakazât-ı Leyliyye
Münâcât
Tiryaki Sözleri
Nesr-i Harp
Halid Ziya
Aşk-ı Memnû
Mai ve Siyah
Ali Ekrem Bolayır
Vasiyet
Ahmed Rasim
Şehir Mektupları
Eşkâl-i Zamân
Muharrir, Şair, Edip
Ömer Seyfeddin
Başını Vermeyen Şehit
Pembe İncili Kaftan
Yeni Lisan
Ey Gençler!
Netice!
Mektep Çocuklarında Türklük Mefkûresi
Yarınki Turan Devleti
Mehmed Akif Ersoy
İstiklâl Marşı
Bu Uğursuz Gecenin
Alınlar Terlemeli
Uyan
Leylâ
Çanakkale Şehitlerine
Süleyman Nazif
Daüssıla
Pierre Loti Hitabesi
Ahmed Haşim
Merdiven
O Belde
Müslüman Saati
Şiirde Mana ve Vuzuh
Yahya Kemal
Üç Tepe
Halide Edip Adıvar
Yeni Turan
Kırmızı Tepe
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Erenlerin Bağından
Kiralık Konak
Refik Hâlid Karay
Memleket Hikâyeleri
Kirpi’nin Dedikleri
Sakın Aldanma, İnanma, Kanma
Hakkı Süha Gezgin
İşgal Günlerinde İstanbul
Ruslar Arasında

KAYNAKÇA
DİZİN